Leather Wallets
משלוח לכל הארץ בתוך 2 ימי עבודה!

תקנון האתר

תקנון האתר walletstlv רודי מוצרי עור

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של רודי מוצרי עור (להלן: “האתר”).

אנו מבקשים אתכם לקרוא בעיון ובקפידה את תקנון האתר, וזאת עוד טרם פניתם לגלוש באתר, ו/או לעשות בו שימוש כלשהו ו/או לרכוש ממגוון המוצרים שלנו.

נבקש להדגיש בפניכם כי כול המבצע פעולה כלשהי באתר, מאשר בכך כי קרא את תקנון האתר, הבין את תוכנו ואת האמור בו, והוא מסכים לתנאיו, וכן כי לא תהיה לו, או למי מטעמו, כל טענה או תביעה כנגד רודי מוצרי עור בע”מ, לעניין האמור בתקנון האתר ו/או לעניין ביצוע פעולות בו ו/או תוצאותיהן.

היה ומצאתם כי אינכם מסכימים לאמור בתקנון האתר, הינכם מתבקשים, שלא לומר נדרשים, שלא לעשות באתר כל שימוש ו/או לבצע פעולה במסגרתו.

כללי

1.1.             האתר משמש למכירה קמעונאית בלבד.

1.2.             רודי מוצרי עור שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר, בכל עת, מכל סיבה, וזאת בלא מתן כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדו.

1.3.             בתקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם כמתואר, אלה אם כן משתמע אחרת מתוך הקשר הדברים:

1.3.1.        גולש – אדם ו/או גוף אשר נכנסו לאתר באמצעות האינטרנט.

1.3.2.        קונה – גולש שביצע פעולת קניה לרכישת מוצר ו/או מוצרים באתר עם הקדשה / הטבעה אישית לא יוכל להחזירו או לקבל כל זיכוי בעדו לאחר הרכישה.

1.3.3.        קניה ו/או רכישה – קנית מוצר בחנות בהתאם להוראות תקנון זה.

1.4.             האמור בתקנון זה נאמר בלשון זכר וזאת מטעמי נוחות בלבד, ויחול, על כל סעיפיו והוראותיו, על כל אדם – זכר או נקבה, יחיד או רבים, ו/או כל גוף ו/או ישות משפטית באשר היא.

1.5.             רודי מוצרי עור שומר לעצמו את הזכות לקבוע תקנונים נוספים למכירות מיוחדות ו/או מוצרים ספציפיים כלשהם, ובמקרה שכזה תגברנה הוראות כל תקנון מיוחד שתקבע רודי מוצרי עור בע”מ, על הוראות תקנון זה.

1.6.             רודי מוצרי עור יהא זכאי לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתו.

התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד המכירה ו/או המכרז.

שינוי תקנון לא יחול על עסקה שהחלה.

זכות לבצע קניה באתר

2.1.             ביצוע קניה באתר מוגבל למי אשר מקיים את כל התנאים להלן:

2.1.1.        תושב מדינת ישראל, בעל תעודת זהות תקפה, בן 18 שנים ומעלה, ו/או גוף משפטי מאוגד על פי דין, אשר נרשמו לאתר באמצעות טופס ההצטרפות המופיע באתר.

2.1.2.        מחזיק בכרטיס אשראי, תקף בישראל, של אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל, אשר באמצעותם ניתן לבצע רכישות באתר – על-פי שיקול דעת רודי מוצרי עור.

ביצוע רכישה באתר

3.1.             תשלום התמורה עבור המוצר הנרכש באתר יבוצע באמצעות כרטיס אשראי.

3.2.             כמו-כן עומדות ללקוח אפשרויות נוספות לתשלום:.העברה בנקאית או תשלום בעת איסוף עצמי בחנות רודי מוצרי עור. לפרטים יש ליצור קשר עם רודי מוצרי עור.

3.3.             תנאי מוקדם לרכישה כלשהי ו/או לביצוע פעולה כספית כלשהי באתר היינו קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לרכישה ולגביית התמורה על ידי רודי מוצרי עור.

תנאי המכירה

4.1.             תיאור המוצרים ומחירם הינם אלה המופיעים בכיתוב שבאתר בלבד.

4.2.             המחירים המופיעים באתר הינם למכירה באתר בלבד וכוללים מע”מ.

4.3.             ידוע לקונה כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי רודי מוצרי עור ליצור עם הקונה קשר, לשם תיאום אספקת המוצר, וזאת תוך 7 ימים מיום ביצוע הקניה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידי הקונה.

במקרה זה לא יהיה על רודי מוצרי עור לספק את המוצר לקונה, ולקונה לא תהיה כל טענה כלפי רודי מוצרי עור בגין ביטול העסקה על פי סעיף זה.

4.4.             במידה והמוצר שהוזמן אזל ו/או נפלה טעות ברורה, בתיאור המוצר ו/או במחירו ו/או בפרט מידע מהותי אחר, ו/או במידה ובשל גורמים שאינם תלויים ברודי מוצרי עור ואינם בשל רשלנותו, רודי מוצרי עור לא יוכל לספק לקונה את המוצר במועד, העסקה לא תחייב את רודי מוצרי עור.

במידה והתשלום נגבה, התשלום יוחזר באופן מיידי לצרכן ולצרכן לא תהיה כל טענה כנגד מוצרי עור .

נתונים

5.1.             הגולש המעוניין לרכוש מוצרים באתר יידרש להכניס למערכת את הנתונים הבאים:

5.1.1.        שם פרטי ושם משפחה או שם התאגיד.

5.1.2.        מס’ תעודת הזהות או מס’ התאגיד (ח.פ., ח.צ. או מספר שותפות וכד’).

5.1.3.        כתובת מלאה, לרבות שם הרחוב, מס’ הבית, מס’ הדירה, ישוב ומיקוד.

5.1.4.        מס’ הטלפון הנייד של הגולש.

5.1.5.        כתובת הדואר האלקטרוני של הגולש.

5.1.6.        מס’ כרטיס האשראי של הגולש ותאריך תוקפו של כרטיס האשראי.

5.1.7.        זיהוי המוצרים אותם מבקש הגולש לרכוש כאמור באתר, ומספר היחידות מכל מוצר אותן הוא מבקש לרכוש.

5.2.             הקלדת הנתונים כאמור על ידי הקונה כמוה כהתחייבות של הקונה לרכוש את המוצר ולשלם לרודי מוצרי עור את מחירו הנקוב באתר.

הקונה מתחייב לדאוג לכך כי חברת כרטיסי האשראי תעביר ל רודי מוצרי עור את הסכום בו התחייב הקונה

5.3.             האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי הקונה, תחול על הקונה.

רישומי המחשב כפי שיופיעו אצל רודי מוצרי עור יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי הקונה.
5.4.             בביצוע פעולה באתר, מצהיר הגולש כי נהיר וידוע לו שהגשת הצעה בשם בדוי ו/או מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר, מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל”ז-1977.

רודי מוצרי עור בע”מ תהיה רשאית להעביר פרטים בדבר כל הצעה אשר לכאורה היינה הצעה בדויה ו/או אשר מכילה פרטים בדויים או כוזבים לכאורה, למשטרת ישראל ו/או לגוף אחר אשר הטיפול בנושא זה מצוי בסמכותו.

כמו-כן, יהיה רודי מוצרי עור רשאי לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו כנגד מבצע הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותו לתביעה בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מפעולות אלה.
5.5.             רודי מוצרי עור מתחייבת שהנתונים ישמשו לשימוש פנימי באתר בלבד ולא יועברו על ידי לגורמים שלישיים חיצוניים
6.                  המוצרים באתר
6.1.             המוצרים המוצעים למכירה באתר, סוגם וכמותם יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של

6.2.             רודי מוצרי עור רשאי להוסיף מוצרים לאתר ו/או לגרוע מוצרים מאלה המופיעים באתר וכן לקבוע את מחירם, הכול לפי שיקול דעותיה הבלעדי

כל שינוי כאמור לעיל לא יפגע בעסקה שכבר החלה.

6.3.             רודי מוצרי עור יציג לגבי כל מוצר את מחירו ואת עלות משלוחו לכתובת הקונה.

6.4.             במידה והמוצר לא יסופק לקונה בתוך 15 ימי עסקים מיום הקניה, יהיה הקונה זכאי לבטל את העסקה ולקבל את מלוא התמורה אשר שילם.

התשלום

7.1.             בכל מקרה שבו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר ל רודי מוצרי עור לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי הקונה ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי הקונה.

7.2.             הקונה לא יהיה זכאי לקבל את המוצר שרכש בטרם שילם את מלוא התמורה בגינו או בטרם נתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לגביית התמורה.

מובהר כי הקונה לא יהיה ראשי לבטל שלא כדין תשלום.

7.3.             התמורה תשולם באמצעות כרטיס האשראי בתשלום אחד אלא אם כן צוין אחרת בהצעת המוצר.

אחריות

8.1.             אחריות רודי מוצרי עור למוצרים מוגבלת לגובה מחיר המוצר ללקוח בלבד

8.2.             האחריות על טיבו של המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן שלו של המוצר על פי דין

8.3.             רודי מוצרי עור יחליף או יחזיר ללקוח את תמורתו של כל מוצר פגום, אשר נמסר ללקוח בהתאם לתנאי ההחזר אשר יפורטו להלן:

8.3.1.        על הצרכן להודיע לעסק מיד עם גילוי הפגם

8.3.2.        המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש.

8.3.3.        שמו ופרטיו המלאים של הלקוח יצורפו למוצר. והלקוח יתיר רודי מוצרי עור להעביר את שמו וכתובתו ליצרן או היבואן של המוצר.
9.                  ביטול רכישה

9.1.             ביטול רכישה על-ידי הקונה

9.1.1.        ביטול רכישה על ידי קונה יהיה בכפוף לאמור בסעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

9.1.2.        ביטול רכישה על ידי קונה הזכאי לבטל את העסקה על פי האמור לעיל, יעשה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר לידי הקונה בכפוף לתנאים שלהלן:

9.1.2.1. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך העסקה לפי המאוחר ביניהם.

9.1.2.2. הודעה על ביטול תימסר בפקס ו/או בדוא”ל ו/או בדואר.

9.1.2.3. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, ו/או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, יושב לו כספו של הקונה תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול בניכוי 5% באם התשלום בוצע בכרטיס אשראי, באם התשלום בוצע ב PAYPAL או בהעברה בנקאית לא ינוקו ה 5%.

9.1.2.4. עלות משלוח החזרת המוצר, תהיה על חשבון הקונה.

9.1.2.5. לא יתאפשר ביטול הרכישה של מוצר אשר בוצעו בו שינויים כגון: הטבעה בעור הדפסה בארנקים או במוצרי עור אחרים שנעשו במיוחד על-פי הזמנת הלקוח.

9.2.             ביטול עסקה עקב פגם או אי-התאמה

9.2.1.        בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי-אספקת המוצר במועד שנקבע, לא ייגבו דמי ביטול.

9.2.2.        כספו של הרוכש יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול.

9.2.3.        עלות משלוח החזרת המוצר, תהיה על-חשבון הקונה.

9.2.4.        המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר באריזתו המקורית.

9.2.5.        יובהר ויודגש כי הזמנה בה נקב הלקוח במידת נעל (במוצרים הרלוונטיים), אי-התאמתה של מידת הנעל לכשעצמה לא תהיה בגדר “אי-התאמה”, והגולשים מופנים להסתייע בטבלת ההמרה המפורסמת באתר.

פרט לאמור לעיל, לא יהיה הקונה זכאי לבטל את הקניה והקונה יחויב במלוא סכום התמורה שהתחייב לשלם לרודי מוצרי עור.
11.              תכנים המפורסמים באתר על ידי גולשים

11.1.          התמונות והתכנים המועלים ע”י גולשים לאתר מהווים תוכן גולשים.

11.2.          רודי מוצרי עור בע”מ אינה אחראית לתוכן המופיע בתמונות והמידע המוצג בקבצים המועלים ע”י גולשים.

11.3.          אין בתמונות והתכנים המועלים ע”י גולשים לאתר משום המלצה או הבעת דעה כלשהם מטעם רודי מוצרי עור בע”מ ביחס לתוכן התמונות, למוסר התמונות, טיב המידע ואמינותו.

11.4.          גולשים מנועים מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:

תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא;

11.5.          האתר רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ”ל ו/או עלולים לפגוע באתרו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת.

11.6.          התכנים שמוסר גולש לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט, ואין ביכולת רודי מוצרי עור בע”מ לדעת אילו תגובות יגררו התכנים הללו.

11.7.          משכך, רודי מוצרי עור לא תישא כלפי הגולש, או מי מטעמו, באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה אחרת שתיגרם.

11.8.          רודי מוצרי עור לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר בכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתיגרם לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

11.9.          במשלוח תכנים לפרסום באתר, מקנה הגולש, לרודי מוצרי עור בע”מ, רישיון חינם, שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק,להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתו.

11.10.      יתכן כי באתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם. מאחר ולאתר אין שליטה על אתרי אינטרנט ומקורות שכאלה, הנך מאשר ומסכים כי האתר אינו אחראי לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם, לתכנים, פרסומות, או חומרים אחרים (“החומרים”) שנמצאים באתרים או מקורות כאלו. כמו כן הנך מאשר ומסכים כי האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים.

11.11.      רודי מוצרי עור שומרת לעצמה את הזכות לערוך מחדש את תכני הגולשים לצורך התאמתם לרוח החומר המפורסם באתר.

11.12.      ל רודי מוצרי עור שמורה זכות ההחלטה הסופית לגבי פסילה או פרסום כל חלק מהחומר המועבר אליה ע”י הגולשים.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

12.1.          מובהר כי החומרים המוצגים באתר מטעם רודי מוצרי עור מוגנים בזכויות יוצרים ואין לעשות בהם שימוש ללא קבלת אישור מראש ובכתב רודי מוצרי עור.

12.2.          כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר לרבות התוכנה הכלולה בו, עיצובו הגרפי והמידע הכלול בו ובכל מידע אחר הקשור לאתר, הנם בבעלות בלעדית של רודי מוצרי עור

ולאף אדם לא תהא כל זכות, דרישה או תביעה כלפי רודי מוצרי עור בע”מ בנוגע לזכויות אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כל שהוא בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור רודי מוצרי עור בלבד.

12.3.          כל הזכויות הקנייניות בכל חומר טכנולוגי לרבות תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר אשר ניתן לזהות ובדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר הינם בבעלות בלעדית שרודי מוצרי עור בע”מ, ולא תהא למאן דהוא כל זכות בהם לרבות זכות שימוש.

13המועדון של רודי: תשלום עבור חברות במועדון בסך של 9.90 ₪ למשך שנה כל המחירים באתר יופיעו בהנחה של 15% כולל כפל מבצעים.

 תנאים לעניין ניהול והפעלת המועדון של רודי ובכלל זה את מערכת היחסים בין רודי לבין חברי המועדון. בהצטרפות למועדון הוראות תקנון זה יהווה הסכם בין חב’ רודי לבין לקוחותיה.

בכל שאלה בקשר למועדון הלקוחות, לרבות לעניין קבלת תקנון מועדון הלקוחות ניתן לפנות לשירות הלקוחות של רודי.

הצטרפות למועדון

זכות ההצטרפות למועדון מוקנית ללקוח פרטי בלבד, שגילו מעל 18 שנה, אשר נרשם להצטרפות כהגדרתו לעיל, מסר את הפרטים הנדרשים בטופס ההצטרפות כשהם מלאים, נכונים ועדכניים, אישר קבלת פרסומים, הטבות מבצעים ועדכונים מהחברה מעת לעת ושילם דמי חבר למועדון אשר מקנים לו חברות במועדון לתקופה של 12 חודשים ממועד ההצטרפות.

רודי מוצרי עור היינה אחראית לפריט עד הספקתו הסופית לנמען

תעודת אחריות לשנה אחת תשלח עם חשבונית המס
דף התשלום מאובטח בתקן PCI-DSS
האתר מנוסח בלשון זכר, אך פונה לנשים ולגברים כאחד

דילוג לתוכן